1. KARTOTEKA OSOBOWA

  1. Przeglądanie Kartoteki Osobowej
   Funkcja umożliwia przeglądanie kartoteki osobowej pracownika w dwóch układach: poziomym i pionowym. Bardziej preferowanym - wygodniejszym jest układ pionowy. Widzimy wtedy na ekranie więcej informacji dotyczących jednego pracownika. W układzie poziomym uzyskujemy informacje o wszystkich pracownikach w tym samym czasie.

  2. Aktualizacja Kartoteki Osobowej
   W tej opcji mamy możliwość aktualizowania wprowadzonych danych o pracowniku.
  3. Zakładanie Kartoteki Osobowej
   Dane dotyczące pracownika wprowadza się do Kartoteki Osobowej. Przed przystąpieniem do zakładania kartotek należy uzupełnić wszystkie słowniki. Aby uzyskać pełną informację o pracowniku należy podać następujące dane:
   • numer ewidencyjny *,
   • numer akt,
   • PESEL,
   • NIP,
   • Urząd Skarbowy,
   • Nazwisko *,
   • Imiona *,
   • Datę urodzenia *,
   • Miejsce Urodzenia,
   • Płeć *,
   • Nazwisko panieńskie pracownicy,
   • Imiona rodziców,
   • Nazwisko panieńskie matki,
   • Stan cywilny *,
   • Datę ślubu,
   • Imię żony/męża,
   • Datę urodzenia żony/męża,
   • Adres zamieszkania,
   • Serię i numer dowodu osobistego,
   • Wykształcenie *,
   • Dane o zatrudnieniu *.
   Informacje oznaczone * powinny być wprowadzone obowiązkowo, ponieważ są one wykorzystywane przy tworzeniu zestawień.
  4. PRZEGLĄDANIE KARTOTEKI OSOBOWEJ WG WYBORU
   Po podaniu wybranych warunków możemy uzyskać zestawienie dotyczące interesujących nas pracowników. Zestawienie można wydrukować.
  5. WYDRUK KARTOTEKI DLA PRACOWNIKA
   Po wprowadzeniu danych o pracowniku do Kartoteki Osobowej możemy wydrukować kartotekę tego pracownika.
  6. EDYCJA DRUKÓW
   Funkcja umożliwia wyedytowanie i wydrukowanie druków dotyczących zatrudnienia, przebiegu zatrudnienia, zwalniania pracownika itp.

   1. UMOWY

    1. Umowa o pracę
     Po podaniu numeru ewidencyjnego pracownika, w oparciu o informacje zawarte w Kartotece Osobowej Pracownika wytwarzana jest umowa o pracę zawierająca wszystkie niezbędne dane, odpowiadająca wymogom ustawy. Dodatkowe warunki pracy nie zawarte w KO można uzupełnić po wywołaniu druku umowy o pracę.
    2. Umowa zlecenie
     Wytwarzana jest jak umowa o pracę, w oparciu o dane zawarte w Kartotece Osobowej Pracownika.

   2. ŚWIADECTWO PRACY
    Podstawowe dane o przebiegu zatrudnienia zostają pobrane z Kartoteki Osobowej Pracownika. Pozostałe informacje użytkownik uzupełnia po wywołaniu druku świadectwa pracy.
   3. ZAŚWIADCZENIE O PRACY
    Po podaniu numeru ewidencyjnego pracownika można wywołać i wydrukować zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie danego pracownika w zakładzie pracy. Należy uzupełnić cel dla którego zaświadczenie zostaje wydane.
   4. ZAŚWIADCZENIE ZWOLNIENIA Z PRACY
    Edycję druku można wykonać po zwolnieniu pracownika. Czynność tę wykonujemy w opcji ZWOLNIENIE PRACOWNIKA. Dane do zaświadczenia pobierane są z Kartoteki Archiwalnej.
   5. ANGAŻ
    W przypadku zmiany warunków wynagradzania możemy wyedytować a następnie wydrukować druk zmiany tych warunków tzw. angaż.
   6. WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW UMOWY O PRACĘ
    Po podaniu numeru ewidencyjnego pracownika, daty wypowiedzenia następuje edycja druku wypowiedzenia warunków umowy o pracę, który zawiera dane z Kartoteki Osobowej Pracownika. Wypowiedzenie ... należy uzupełnić o dodatkowe informacje.
   7. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM
    Wyedytowany druk należy uzupełnić o:
    • okres wypowiedzenia,
    • przyczynę wypowiedzenia,
    • pouczenie pracownika dotyczące jego praw a następnie możemy go wydrukować. Można również wydrukować czysty druk i następnie uzupełnić go ręcznie.

   8. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Z ZASTOSOWANIEM SKRÓCONEGO OKRESU WYPOWIEDZENIA
    Jak w opcji wyżej.
   9. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA
    Jak w opcji wyżej.

  7. ZWOLNIENIE PRACOWNIKA
   Zwolnienie pracownika następuje po podaniu jego numeru ewidencyjnego, powodu zwolnienia oraz daty zwolnienia. Dane z Kartoteki Osobowej Pracownika zostają automatycznie przeniesione do Kartoteki Archiwalnej i pozostają w niej do momentu, gdy użytkownik zdecyduje się usunąć pracownika bez śladu.
  8. USUNIĘCIE PRACOWNIKA BEZ ŚLADU
   Po podaniu numeru ewidencyjnego pracownika oraz potwierdzeniu pytania o usunięcie pracownika zostaje wykonane polecenie wymazania wszystkich danych o pracowniku z Kartoteki Osobowej i Kartoteki Archiwalnej.
  9. PRZELICZENIE PŁAC
   W opcji tej następuje przeliczenie wynagrodzeń pracowników. Należy podać wskaźnik do przeliczenia płacy, datę zmiany lub zaakceptować podstawioną bieżącą datę. Użytkownik określa czy przeliczenie:
   • BEZ WYBORU, czyli dla wszystkich pracowników,
   • dla WYDZIAŁU (następnie należy podać KOD wydziału),
   • wg CHARAKTERU ZATRUDNIENIA (np. pracownicy produkcyjni, niepełnosprawni, ),
   • dla STANOWISKA (należy podać Kod stanowiska).
   Po zaakceptowaniu wybranych warunków następuje automatyczne przeliczenie płac pracowników.

 2. KARTOTEKA WOJSKOWA
  Do Kartoteki Wojskowej wprowadzani są automatycznie wszyscy pracownicy, którym w Kartotece Osobowej w kolumnie PŁEĆ użytkownik wstawi M - mężczyzna. Z Kartoteki Osobowej zostają pobrane następujące dane:
  • numer ewidencyjny pracownika,
  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • imię ojca,
  • tytuł naukowy,
  • zawód wyuczony,
  • stanowisko.
  Pozostałe dane należy uzupełnić w opcji AKTUALIZACJA KARTOTEKI WOJSKOWEJ.
  Użytkownik może wydrukować Kartotekę Wojskową dla każdego pracownika w opcji Wydruk Kartoteki Osobowej.

  1. PRZEGLĄDANIE KARTOTEKI WOJSKOWEJ
   Funkcja umożliwia przeglądanie kartoteki wojskowej pracownika w dwóch układach: poziomym i pionowym. Bardziej preferowanym - wygodniejszym jest układ pionowy. Widzimy wtedy na ekranie więcej informacji dotyczących jednego pracownika. W układzie poziomym uzyskujemy informacje o wszystkich pracownikach w tym samym czasie.
  2. AKTUALIZACJA KARTOTEKI WOJSKOWEJ
   Użytkownik w tej opcji uzupełnia oraz aktualizuje dane wojskowe pracownika. Należy podać:
   • stosunek do służby wojskowej,
   • numer specjalności wojskowej,
   • przynależność terytorialną do WKU,
   • serię książeczki wojskowej
   • numer książeczki wojskowej,
   • przydział mobilizacyjny,
   • stopień wojskowy,
   • datę odbycia służby wojskowej, od - do,
   • kategorię zdrowia,
   • datę ustalenia kategorii zdrowia.

 3. KARTOTEKA ARCHIWALNA

  1. PRZEGLĄDANIE KARTOTEKI ARCHIWALNEJ
   Funkcja umożliwia przeglądanie kartoteki archiwalnej pracowników zwolnionych w dwóch układach: poziomym i pionowym. Bardziej preferowanym - wygodniejszym jest układ pionowy. Widzimy wtedy na ekranie więcej informacji dotyczących jednego pracownika. W układzie poziomym uzyskujemy informacje o wszystkich zwolnionych pracownikach.
  2. AKTUALIZACJA KARTOTEKI ARCHIWALNEJ
   W tej opcji mamy możliwość aktualizowania wprowadzonych danych o zwolnionym pracowniku.
  3. ZAKŁADANIE KARTOTEKI ARCHIWALNEJ
   Założenie Kartoteki Archiwalnej następuje automatycznie w momencie zwolnienia pracownika. Wszystkie informacje dotyczące zatrudniania i przebiegu zatrudnienia zwalnianego pracownika zostają przeniesione z Kartoteki Osobowej i pozostają w kartotece Archiwalnej aż do momentu usunięcia pracownika bez śladu.
  4. USUNIĘCIE PRACOWNIKA Z KARTOTEKI ARCHIWALNEJ
  5. CZAS PRACY I NIEOBECNOŚCI
   Funkcja ta umożliwia przeglądanie i drukowanie dokumentów dotyczących czasu przepracowanego oraz nieobecności pracownika zwolnionego. Wyróżniamy tutaj następujące pod funkcje:
   EWIDENCJA NIEOBECNOŚCI
   Bieżąca ewidencja nieobecności
   Zbiorcza kartoteka nieobecności
   CZAS PRZEPRACOWANY
   KALENDARZ ZWOLNIONEGO PRACOWNIKA
  6. DRUKI
   Opcja ta umożliwia wyedytowanie i wydruk dokumentów dotyczących zwolnionego pracownika. Informacje dotyczące danych osobowych, przebiegu zatrudnienia oraz zwolnienia pracownika pobierane są z kartoteki archiwalnej, informacje dodatkowe (tj. zajęcie wynagrodzenia, alimenty) użytkownik powinien uzupełnić po wywołaniu druku na ekran. W opcji znajdują się następujące druki:
   Świadectwo pracy
   Zaświadczenie zwolnienia z pracy

 4. CZAS PRACY I NIEOBECNOŚCI

  1. NIEOBECNOŚCI

   1. BIEŻĄCA EWIDENCJA NIEOBECNOŚCI

    1. Bieżąca ewidencja nieobecności
     Po podaniu numeru ewidencyjnego pracownika uzyskujemy zestawienie wszystkich nieobecności pracownika w układzie:
     Kod nieobecności
     Data
     od - do
     Ilość dni
     Kadry
     Ilość dni
     Płace
     Ilość dni roboczych
     Użytkownik może wydrukować zestawienie.
    2. Przeglądanie nieobecności wg wyboru
     Użytkownik określa warunki wg których ma zostać utworzone zestawienie. Może wybrać z następujących kombinacji:
     • rok - podstawia się bieżący,
     • numer ewidencyjny,
     • dowolny (wszyscy pracownicy),
     • wybrany (jeden wybrany pracownik),
     • pracownicy,
     • fizyczni i umysłowi,
     • fizyczni,
     • umysłowi,
     • wydział,
     • dowolny (wszystkie wydziały),
     • wybrany (jeden wybrany wydział),
     • nieobecność,
     • dowolna (wszelkiego rodzaju nieobecności),
     • wybrana (jeden wybrany rodzaj nieobecności),
     • okres nieobecności,
     • dowolny,
     • wybrany (podajemy okres od - do).
     Następnie użytkownik może zaakceptować swój wybór lub dokonać poprawek. Po akceptacji uzyskujemy pożądane zestawienie w wybranym przez nas układzie, które można wydrukować.

   2. ZBIORCZA KARTOTEKA NIEOBECNOŚCI
    W opcji tej, w formie tabeli użytkownik uzyskuje informacje o pracownikach obejmujące:
    • numer ewidencyjny,
    • imię i nazwisko,
    • wykorzystany urlop wypoczynkowy,
    • urlop wypoczynkowy (UW) - wykorzystany,
    • kadry/płace/robocze,
    • urlop wypoczynkowy - wymiar podstawowy,
    • urlop wypoczynkowy - wymiar zaległy,
    • urlop wypoczynkowy - wymiar dodatkowy,
    • urlop wypoczynkowy - data urlopu dodatkowego,
    • urlop dodatkowy (UD),
    • kadry/płace/robocze,
    • wymiar UD,
    • urlop okolicznościowy (UO),
    • kadry/płace/robocze,
    • urlop szkoleniowy (US),
    • kadry/płace/robocze,
    • wymiar US,
    • inne chorobowe,
    • chorobowe płatne przez zakład pracy 80% (C1),
    • kadry/płace/robocze,
    • chorobowe płatne przez zakład pracy 100% (C2),
    • kadry/płace/robocze,
    • chorobowe płatne przez zakład pracy - wypadek (C3),
    • kadry/płace/robocze,
    • chorobowe płatne przez ZUS 80% (Z1),
    • kadry/płace/robocze,
    • chorobowe płatne przez ZUS 100% (Z2),
    • kadry/płace/robocze,
    • chorobowe płatne przez ZUS - wypadek (Z3),
    • kadry/płace/robocze,
    • opieka nad chorym dzieckiem (01),
    • kadry/płace/robocze,
    • opieka nad chorym dorosłym (02),
    • kadry/płace/robocze,
    • opieka nad zdrowym dzieckiem (03),
    • kadry/płace/robocze,
    • urlop macierzyński (UM),
    • kadry/płace/robocze,
    • wymiar UM,
    • z tytułu wychowywania dziecka do lat 14 (ZW),
    • kadry/płace/robocze,
    • wymiar ZW,
    • data ZW,
    • ćwiczenia wojskowe (CW),
    • kadry/płace/robocze,
    • urlop bezpłatny (UB),
    • kadry/płace/robocze,
    • urlop niepłatny (DN),
    • kadry/płace/robocze,
    • godziny GP,
    • godziny GN,
    • odpracowane dni (PR),
    • kadry/płace/robocze,
    • delegacje (DE),
    • kadry / płace / robocze.

   3. DRUK KARTY URLOPOWEJ
    Funkcja służy do wydruku karty urlopowej pracownika. Po podaniu numeru ewidencyjnego, okresu urlopu od - do oraz wprowadzeniu lub nie wprowadzeniu urlopu do bieżącej ewidencji nieobecności , druk karty urlopowej zostaje wywołany na ekran. Użytkownik może uzupełnić lub zmodyfikować treść karty, a następnie ją wydrukować.
   4. WYLICZENIE WYMIARU URLOPU
    W oparciu o dane zawarte w Kartotece Osobowej Pracownika, a dokładnie o dane dotyczące przebiegu zatrudnienia w poprzednich i obecnym zakładzie pracy zostaje wyliczony wymiar urlopu wypoczynkowego przysługujący pracownikowi. W procedurze obliczeniowej zachowane zostają zasady określone w Kodeksie pracy.

  2. CZAS PRZEPRACOWANY

   1. MIESIĘCZNA KARTA PRACY
    W tej opcji użytkownik otrzymuje zestawienie przebiegu pracy w podanym miesiącu wybranego pracownika. Wykaz obejmuje poszczególne dni pracy z podziałem na:
    • podstawowe godziny pracy,
    • godziny nadliczbowe 50%,
    • płatne/do odebrania,
    • godziny nadliczbowe 100%,
    • płatne/do odebrania,
    • godziny pracy w dni wolne,
    • płatne/do odebrania,
    • godziny pracy w dni świąteczne,
    • godziny pracy w nocy,
    • płatne/do odebrania.

   2. ROCZNA KARTA PRACY
    Użytkownik w tej opcji uzyskuje roczną kartę pracy wybranego pracownika. Z zestawienia można odczytać informacje o:
    • nominalnym czasie pracy w poszczególnych miesiącach (ilość dni i godzin) - NOMIN. CZAS PR./DNI, NOMIN.CZAS PR./GODZ.;
    • faktycznym czasie pracy w poszczególnych miesiącach (ilość dni i godzin) - NORM.CZAS PR./DNI, NORM.CZAS PR./GODZ.;
    • nadgodzinach (50% oraz 100%);
    • pracy w dni dodatkowo wolne od pracy - PRACA W DODATK.DNI;
    • łącznej sumie nadgodzin od początku roku do danego miesiąca - NADGODZINY NARASTAJ.;
    • pracy w święta;
    • pracy w nocy;
    • godzinach do odebrania.

   3. CZAS PRACY ZBIORCZO
    W opcji tej użytkownik uzyskuje zbiorcze zestawienie czasu przepracowanego w ciągu roku, z podziałem na poszczególne miesiące i osoby. Zbiorcza Karta Czasu Pracy obejmuje:
    • numer ewidencyjny pracownika,
    • imię i nazwisko,
    • wydział,
    • czas nominalny/faktycznie przepracowany w miesiącu,
     - CZAS NOM./ PRZEPR. STYCZEŃ
    • nadgodziny 50%, 100%, wolne
     - NADG.50%/100%/WOLNE STYCZEŃ
    • nadgodziny razem w styczniu,
    • praca w święto w styczniu,
    • praca w nocy w styczniu,
    Układ kolumn powtarza się dla kolejnych miesięcy począwszy od czasu nominalnego. Zestawienie można wydrukować.

  3. KALENDARZ

   1. AKTUALIZACJA NOMINALNEGO CZASU PRACY
    Funkcja służy do aktualizacji nominalnego czasu pracy. Użytkownik po podaniu żądanego roku i miesiąca lub zaakceptowaniu podstawionego bieżącego roku i miesiąca może uaktualnić czas dla:
    • wszystkich pracowników (bez wyboru),
    • wydziału (wydział),
    • pracowników zatrudnionych w charakterze ... (char.zatr.),
    • pracowników zatrudnionych na wybranym stanowisku (stanow.).

   2. AKTUALIZACJA TYGODNIOWEGO ROZKŁADU
    Użytkownik po podaniu roku lub zaakceptowaniu bieżącego oraz określeniu wstępnych warunków tj.:
    • dla pracujących (dla prac.) -> numer ewidencyjny (nr ewid.);
    • dla wszystkich (bez wyboru);
    • dla wydziału (wydział) -> kod wydziału;
    • dla pracowników zatrudnionych w charakterze ... (char. zatr.) - > kod charakteru zatrudnienia;
    • dla pracowników zatrudnionych na wybranym stanowisku (stanow.) -> kod stanowiska;
    może uaktualnić tygodniowy rozkład czasu pracy, np.:
    TYGODNIOWY ROZKŁAD CZASU PRACY
    Poniedziałek
    8 ,00
    Wtorek
    7,50
    Środa
    8,50
    Czwartek
    8,00
    Piątek
    8,00
    Sobota
    0,00
    Niedziela
    0,00
   3. AKTUALIZACJA KALENDARZA DLA JEDNEGO PRACOWNIKA
    Użytkownik po podaniu roku, miesiąca i numeru ewidencyjnego pracownika może zmienić nominalny czas pracy tego pracownika, a następnie dni pracy w miesiącu. Stając na wybranym dniu określa czy jest to:
    • dzień wolny - naciskając klawisz W,
    • święto - naciskając klawisz S.
    Pozostałe dni (nie oznaczone S, W) są traktowane jako dni pracy pracownika.
   4. AKTUALIZACJA KALENDARZA DLA WSZYSTKICH
    W funkcji tej użytkownik podaje rok, miesiąc oraz czy zmiana dla:
    • wszystkich pracowników (bez wyboru),
    • wydziału (wydział) -> nr wydziału,
    • pracowników zatrudnionych w charakterze ... (char. zatr.) -> kod zatrudnienia,
    • pracowników zatrudnionych na wybranym stanowisku (stanow.) -> kod stanowiska.
    Następnie określa dni pracy, wolne i świąteczne jak w opcji poprzedniej.

  4. OTWORZENIE NOWEGO ROKU
   Po podaniu roku lub zaakceptowaniu domyślnie podstawionego następuje otwarcie nowych zbiorów. Użytkownik zostanie ostrzeżony jeśli są już otwarte zbiory na rok przez niego podany. Po otwarciu nowego roku należy uaktualnić nominalny czas pracy oraz kalendarz dla wszystkich pracowników.
  5. UZUPEŁNIENIE KART PRACY

 5. SŁOWNIKI

  1. SŁOWNIKI DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

   1. SŁOWNIK WYDZIAŁÓW
    Użytkownik w tej opcji wpisuje rodzaje wydziałów, które funkcjonują w jego firmie. Powinien określić:
    • kod wydziału,
    • nazwę wydziału,
    • numer kolejny.

   2. SŁOWNIK CHARAKTERU ZATRUDNIENIA
    W tym słowniku użytkownik określa charakter zatrudnienia pracownika. Podział może obejmować:
    • pracowników produkcyjnych,
    • pracowników zarządu,
    • pracowników niepełnosprawnych z podziałem na grupy,
    • pracowników pełnosprawnych,
    • itp.
    Należy podać:
    • kod charakteru zatrudnienia,
    • opis charakteru zatrudnienia,
    • znacznik do przeciętnego - jest to znacznik cyfrowy zebrania poszczególnych grup do zestawienia o przeciętnym zatrudnieniu.
    Informacje te są wykorzystywane do wytworzenia zestawień dla GUS oraz przy aktualizacji danych.
   3. SŁOWNIK STANOWISK
    Słownik ten zawiera kody z opisem stanowisk pracy.
   4. SŁOWNIK SYMBOLI ZAWODÓW
    Do słownika tego wpisujemy symbole (kody) z Klasyfikacji Zawodów i Specjalności wraz z ich opisem.
   5. SŁOWNIK TYPU WYNAGRODZENIA
    Słownik ten zawiera kody wraz z opisem rodzaju wynagrodzenia oraz znacznikiem stawki.
   6. SŁOWNIK RODZAJÓW UMÓW
    Jest to słownik rodzajów umów zawieranych pomiędzy zakładem pracy a pracownikiem. Są to między in.:
    • umowa o pracę na czas określony (UC),
    • umowa o pracę na czas nieokreślony (UP),
    • mianowanie (MI), i in.

   7. SŁOWNIK DODATKOWYCH CZYNNOŚCI
    Do słownika tego wpisujemy kod wraz z opisem dodatkowej czynności.
  2. SŁOWNIK URZĘDÓW SKARBOWYCH
   Słownik ten zawiera kody wraz z nazwami i adresami urzędów skarbowych województwa wrocławskiego. Użytkownik może uzupełnić ten słownik o dane innych urzędów.
  3. SŁOWNIK WYKSZTAŁCENIA
   Jest to słownik rodzajów wykształcenia. Można go uzupełnić w miarę potrzeb.
  4. SŁOWNIK ZWOLNIEŃ
   Zawiera kod zwolnienia wraz z opisem z jakiego powodu następuje zwolnienie pracownika.
  5. SŁOWNIK CZASU PRACY

   1. SŁOWNIK CZASU PRZEPRACOWANEGO
    Jest to słownik rodzajów godzin pracy. Zawiera kod z opisem czasu przepracowanego np.:
    • PP - podstawowe godziny,
    • N5 - nadgodziny płatne 50% itp.

   2. SŁOWNIK CZASU NIEPRZEPRACOWANEGO

  6. SŁOWNIK STANU CYWILNEGO
   Słownik zawiera kod z opisem stanu cywilnego.
  7. SŁOWNIKI UZUPEŁNIAJĄCE

   1. SŁOWNIK UPRAWNIEŃ
    Do słownika tego użytkownik wprowadza kod wraz z opisem uprawnienia., np:
    K1 - prawo jazdy kategorii A; D1 - uprawnienia do obsługi dźwigu itp.
   2. SŁOWNIK SZKOLEŃ BHP
    Jest to słownik rodzajów szkoleń BHP, który obejmuje kod z opisem szkolenia:
    • W1 - szkolenie wstępne - ogólne,
    • W2 - szkolenie wstępne - stanowiskowe,
    • O1 - szkolenie okresowe dla pracowników produkcyjnych,
    • O2 - szkolenie okresowe dla pracowników pozostałych.
    Słownik może być uzupełniany przez użytkownika w miarę potrzeb.
   3. SŁOWNIK BADAŃ LEKARSKICH
    Słownik składa się z kodu wraz z opisem rodzaju badania:
    • L1 - badania wstępne,
    • L2 - badania okresowe,
    • L3 - badania psychotechniczne,
    • L4 - badania stanowiskowe.
    Słownik również może być uzupełniany.

 6. ZESTAWIENIA

  1. ZESTAWIENIA DLA GUS

   1. PRACOWNICY WG ZAWODÓW
    Funkcja służy do uzyskania zestawienia pracowników według zawodów z podziałem na kobiety i mężczyzn. Do zestawienia tego wykorzystywane są kody zawodów oraz płeć, dlatego ważne jest wypełnienie odpowiednich kolumn w Kartotece Osobowej Pracownika.
   2. STAN ZATRUDNIENIA NA ZADANY DZIEŃ
    Funkcja służy do uzyskania zestawienia pracowników zatrudnionych w wybranym przez użytkownika dniu. Z zestawienia można uzyskać informacje o osobach pracujących:
    • pełnozatrudnionych:
     • w tym na stanowiskach robotniczych;
    • niepełnozatrudnionych:
     • w tym ci, dla których zakład jest głównym miejscem pracy,
     • w tym emeryci i renciści;
    • młodocianych;
    • przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych.

   3. PRACOWNICY WG WYKSZTAŁCENIA
    Funkcja służy do zestawienia pracowników według posiadanego wykształcenia.
   4. PRZYJĘCIA DO PRACY
    Aby otrzymać zestawienie należy podać okres (od dnia - do dnia), za który użytkownik chce uzyskać zestawienie. Układ zestawienia pozwala uzyskać informacje o osobach po raz pierwszy podejmujących pracę, przychodzących z sektora publicznego, prywatnego itd.
   5. ZWOLNIENIA Z PRACY
    Po podaniu okresu, za który chcemy uzyskać zestawienie, otrzymujemy informacje o zwolnieniach pracowników z podziałem na przyczyny zwolnienia.

  2. ZESTAWIENIA

   1. PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE
    Użytkownik podaje okres od - do , za który chce uzyskać informacje o przeciętnym zatrudnieniu w zakładzie. Zestawienie ukazuje podział na: OSOBY - kobiety, mężczyźni, pracownicy umysłowi, fizyczni oraz ETATY - kobiety, mężczyźni, pracownicy umysłowi, fizyczni.
   2. PRZEKRÓJ WIEKOWY ZAŁOGI
    Użytkownik po potwierdzeniu lub wyborze własnego dnia, na który ma być zrobione zestawienie, otrzymuje zestawienie w układzie:
    Lp
    Wyszczególnienie
    Razem
    Kobiety
    Mężczyźni
    1.
    2.
    3.
    4.
    Wiek do 18 lat
    od 18 lat do 25 lat
    od 25 lat do 30 lat
    itd.
   3. WYKORZYSTANIE URLOPÓW
    Użytkownik określa warunki wg których ma zostać utworzone zestawienie o niewykorzystanych urlopach wypoczynkowych. Wybór może dotyczyć:
    • roku;
    • pracowników: obecnie pracujący/razem ze zwolnionymi;
    • niewykorzystanych urlopów: zaległe/wszystkie;
    • wyboru wydziału: tak/ nie (jeśli "tak" to podajemy symbol wydziału).

   4. ZESTAWIENIA Z UPŁYWAJĄCYM TERMINEM
    W opcji tej użytkownik po podaniu miesiąca i roku lub zaakceptowaniu domyślnie podstawionych przez system otrzymuje informacje o upływających terminach: umów na czas określony, badań lekarskich, szkoleń BHP.

  3. LISTY PRACOWNIKÓW

   1. LISTA PRACOWNIKÓW NA WSKAZANY DZIEŃ
    Użytkownik po podaniu lub zaakceptowaniu domyślnie podstawionej daty otrzymuje listę pracowników aktualnie pracujących.
   2. PRACOWNICY ZAWIESZENI
    Po podaniu okresu oraz kodu zawieszenia otrzymuje się zestawienie pracowników zawieszonych w tym okresie.
   3. PRACOWNICY ZWOLNIENI
    Po podaniu okresu oraz kodu zwolnienia otrzymuje się zestawienie pracowników zwolnionych w tym okresie.
   4. PRACOWNICY PRZYJĘCI DO PRACY
    Po podaniu okresu oraz kodu umowy o pracę otrzymuje się zestawienie pracowników przyjętych do pracy w tym okresie.
   5. PRACOWNICY ZMIENIAJĄCY WYMIAR ZATRUDNIENIA
    Użytkownik po podaniu okresu otrzymuje się zestawienie pracowników zmieniających wymiar zatrudnienia w tym okresie.
   6. NAGRODY JUBILEUSZOWE
    W tej opcji użytkownik po podaniu miesiąca i roku lub zaakceptowaniu podstawionego domyślnie uzyskuje zestawienie pracowników uprawnionych do otrzymania nagrody jubileuszowej w wybranym miesiącu.
   7. LISTA DZIECI PRACOWNIKÓW
    Użytkownik określa przedział wieku oraz dzień, miesiąc i rok zestawienia po czym otrzymuje interesujące go zestawienie.